گروه زلزله

گروه زلزله یکی از گروه های آموزشی دانشکده مهندسی عمران می باشد. گروه زلزله همکاری نزدیک و تنگاتنگی با گروه مهندسی سازه  دانشکده داشته و تقریبا تمام برنامه های آموزشی و پژوهشی این دو گروه بصورت مشترک مدیریت و اجرا می گردند.

اهداف 

اعضاء هیئت علمی فعلی گروه زلزله:

دکتر مهدی احمدی زاده

دکتر علی بخشی

دکتر عبدالرضا جغتایی

دکتر کیارش محتشم دولتشاهی

دکتر فیاض رفوئی رحیم زاده

دکتر محمد علی قناد

دکتر علی اکبر گل افشانی

دکتر مجتبی محصولی

دکتر حسن علیجانی مقدم

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus