گروه سازه

گروه سازه قدیمی ترین و در حال حاضر بزرگترین گروه آموزشی دانشکده مهندسی عمران می باشد. گروه سازه همکاری و فعالیت تنگاتنگی با گروه مهندسی زلزله دانشکده داشته و تقریبا تمام برنامه های آموزشی و پژوهشی این دو گروه بصورت مشترک مدیریت و اجرا می گردند.

اهداف

اعضاء هیئت علمی فعلی گروه سازه:

دکتر همایون استکانچی 

دکتر مرتضی اسکندری

دکتر وهب توفیق

دکتر علیرضا خالو

دکتر وحید خوانساری

دکتر امیر رضا خوئی

دکتر حسین محمدی شجاع

مهندس مسعود علیزاده

دکتر محسن قائمیان

دکتر محمد تقی کاظمی

دکتر مسعود مفید

دکتر شروین ملکی

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus